اصل صحت در معاملات
43 بازدید
محل نشر: مجله علمی - تخصصی فقه اقتصادی/ شماره دوم/ پاییز 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کلید واژه ها: اصل صحت، اکل مال به باطل، اصل اولی درباب معاملات، اصل ثانوی درباب معاملات، دلایل اصل صحت.