جامعه شناسی و اقتصاد
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: یکی از مبانی نظام¬های اقتصادی، بحث جامعه شناسی و اقتصاد است؛ به همین جهت، در این تحقیق به این مسئله به صورت توصیفی ـ تحلیلی پرداخته شده است، تا جایگاه جامعه شناسی در اقتصاد، مشخص و نظریه¬های مربوط به آن تبیین شود، سعی شده، در ابتدا تعاریفی از واژگان پرکار برد، ارائه شود بعد انواع نظام¬ها معرفی شده؛ سپس رابطه جامعه شناسی با نظام اقتصادی بیان شده، بعد از آن دیدگاه¬های سه¬گانه (اصاله الفرد، اصاله المجتمع و اصاله الفرد و المجتمع) تبیین شده. نتایج که به دست آمده این است که نظام¬های¬اقتصادی سرمایه¬داری و سوسیالیستی به خاطر داشتن مبانی نادرست، و فقرزا بودن، نظام¬های قابل قبولی نیستند؛ اما نظام اقتصادی اسلام، به خاطر داشتن مبانی درست و قابلیت آن برای یک اقتصاد چهار بخشی، نظام کارآمدی است. نظریه اصاله الفرد که از نظریات نظام سرمایه¬داری است، برای افراد اصالت قایل است و نظریه اصاله المجتمع، برای جامعه، اصالت قایل است و نظریه اصاله الفرد و المجتمع برای هردو، اصالت قایل است و در صورت تعارض، به میزان مسئولیت برای هرکدام، حق قایل است. دو دیدگاه اولی به خاطر افراط در یک جانبه¬گرایی و تبعات آن با مشکل مواجه است؛ دیدگاه سوم بهترین دیدگاه است؛ گرچه ممکن است اشکالاتی داشته باشد. کلمات کلیدی اصاله الفرد، اصاله المجتمع، اصاله الفرد و المجتمع، جامعه شناسی و اقتصاد، مبانی نظام اقتصاد اسلامی، نظام سرمایه¬داری.